Tuesday, May 28, 2013

SENI DAN GAYA RETORIK DALAM KARYA AGUNG


RETORIK DALAM TUHFAT AL-NAFIS

Beberapa jenis retorik yang lazim digunakan dalam sesuatu penulisan atau karya ialah retorik pendedahan atau eksposisi, naratif, deskriptif, penghujahan dan pemujukan. Retorik dalam Tuhfat al-Nafis akan cuba di kupas oleh penulis untuk menunjukkan bahawa keindahan retorik terdapat dalam teks Melayu klasik khususnya dan Tuhfat al-Nafis amnya. Justeru itu penulis akan memberikan beberapa contoh retorik yang ditemui dalam Tuhfat al-Nafis karangan Raja Ali Haji ini. Contoh retorik yang digunakan adalah retorik pendedahan atau eksposisi. retorik pendedahan atau eksposisi merupakan cara penulis menyampaikan idea atau pandangan, menginterpretasi peristiwa, menganalisis masalah sosial dan isu politik, menghuraikan hasil kajian, menerangkan konsep, memberikan definisi, dan sebagainya. Contoh retorik pendedahan dalam Tuhfat al-Nafis adalah :

 “ Syahadan apabila mangkatlah ia menggantikan kerajaannya puteranya    yang bernama Raja Mahmud bergelar Sultan Mahmud Syah. Maka masa kerajaan baginda inilah, ia membunuh saudaranya itu, iaitu yang berama Raja Zainal, kerana Raja Zainal itu baik parasnya cantik manis, memberi ghairat segala hati perempuan melihatnya. Dan banyaklah anak-anak orang Melaka berahi akan dia hingga anak isteri orang tiadalah berketentuan mengidah Raja Zainal itu dengan bunga bergubah dan sirih bersulur. Mana-mana yang perkenan diambilnya dan mana-mana yang tiada berkenan diberikannya pada segala juak-juaknya. Maka cabullah negeri Melaka itu dengan hal yang demikian itu. Maka menitahkan Sultan Mahmud itu akan seorang hambanya menikam (saudaranya) Raja Zainal itu malam-malam, pada tempat peraduannya itu. Maka telah mangkatlah Raja Zainal itu digemparkan oleh orangnya dalam negeri itu mengatakan Raja Zainal itu mangkat ditikam pencuri konon adanya. (edisi 1991. hlm. 135)

   Retorik pendedahan dalam Tuhfat al-Nafis ini mendedahkan akan masalah sosial dan isu politik di negeri Melaka. Kisah Raja Zainal yang menggunakan ketampanannya untuk berpoya-poya dengan perempuan di negeri Melaka. Manakala kisah Raja Mahmud yang sanggup membunuh saudaranya Raja Zainal kerana cemburukan kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya itu.
Pengarang Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis juga turut menggunakan retorik penghujahan. Retorik penghujahan ini mampu menyakinkan pembaca terhadap kewajaran sesuatu perkara dan seterusnya bersetuju dengan perkara itu. Terdapat dua ciri utama retorik ini iaitu penulisan itu mesti mengandungi gagasan atau usul dan harus disertakan dengan bukti. Contoh penggunaan retorik penghujahan oleh Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis adalah seperti berikut :

Kemudian telah putus(lah) musyawarah itu lalulah Yang Dipertuan Muda menyerahkan Pulau Karimun (dan Kundur) itu kepada (saudara( ((sepupunya)) Raja Abdullah, dan Pulau Kundur itu jadi ketetapan selama-lamanya kepada Raja Ali Haji berdua bersaudara dengan Raja Abdullah ((itu pada)) mengamanahkan(nya) pada meramaikannya, dan hasil(hasil)nya dibahagi lima seperti yang tersebut di dalam surat kuasanya itu. Melainkan Pulau Kundur tiada masuk bahagian yang lima itu”.(edisi 1991, hlm. 616)

   Kandungan Tuhfat al-Nafis ini menjelaskan tentang ketetapan bahawa penyerahan Pulau Karimun dan Pulau Kundur kepada Raja Abdullah supaya dapat dimajukan oleh Raja Abdullah. Hasil yang kemajuan yang diperolehi akan dibahagikan kepada lima seperti mana yang telah diputuskan dalam surat perjanjian penyerahan Pulau Karimun kepada Raja Abdullah itu.

   Tuhfat al-Nafis juga turut mengandungi retorik lain iaitu retorik pemerian. Retorik pemerian adalah bertujuan untuk memerihalkan sesuatu. Penulisan itu semata-mata cerminan benda atu perkara sebenar yang diperihalkan, iaitu penulisan yang memaparkan sesuatu bagaimana adanya. Retorik pemerian terbahagi kepada dua jenis iaitu bersifat saintifik dan fakta. Penulisan jenis ini berasaskan fakta sebenar yang ada pada sesuatu objek.  Jenis yang kedua pula bersifat imaginatif iaitu memberikan gambaran yang abstrak yang memerlukan audiens menggunakan daya imaginatif dan daya fikir untuk menghayatinya. Contoh yang di berikan oleh Raja Ali Haji seperti :

Maka lalu dikeluarinya oleh orang Siak (itu), serta orang Siantan, mana-mana (yang) sebelah dia. Maka lalulah (beramuk-amukan mula-mulanya), berbedil-bedilan dengan meriam (dan) lela. Kemudian berapat berbedi(-bedil)an dengan senapang (dan) pemuras. Kemudian berapat (bercencangkan kelewang dan pedang dan) bertikamkan (lembing, tombak. Kemudian berapat bertikamkan) keris (pendek, ada yang bertikam bercengkeng pinggang sama seorang). Maka sangat ramainya (perang itu), kerana sama(sama) tiada mau undur (anak-anak Selangor dengan anak Siak)”.(edisi 1991, hlm. 279)

  Retorik pemerian yang diatas adalah retorik pemerian imaginatif yang memerlukan pembaca menggunakan daya imaginatif dalam menggambarkan suasana peperangan yang berlaku di antara Selangor dan Siak. Suasana peperangan yang menggunakan senjata seperti keris, senapang dan sebagainya.

   Retorik lain yang ingin diketengahkan adalah retorik pemujukan. Retorik pemujukan menggunakan bahasa pujukan untuk mempengaruhi pemikiran dan keyakinan orang lain agar mempercayai sesuatu perkara yang diperkatakan. Ciri-ciri pemujukan seperti menggunakan bahasa yang manis, menarik  dan mementingkan kehalusan berbahasa serta berunsurkan aspek psikologi. Dua jenis pemujukan iaitu  pemujukan rasional ( penghujahan, penyampaian fakta, dan data adalah lengkap) dan pemujukan tidak rasional (melibatkan emosi). Contoh retorik pemujukan yang ditemui oleh penulis dalam Tuhfat al-Nafis adalah :

“ Maka berkatalah Pengeran Dipati itu kepada Gusti Jameril, “Adapun cucuku ini aku hendak (ambil) buat menantu. Cucuku pilihlah anaku yang dua orang itu mana-mana suka cucuku.” Maka jawab Gusti Jameril, “adapun (yang) seperti kehendak nenda belumlah patik boleh menentukan bermohonlah patik mengadap paduka anak anda Pangeran Emas Seri Nagara dahulu.” (edisi 1991, hlm. 232)

   Pemujukan yang di atas adalah pemujukan tidak rasional yang melibatkan emosi iaitu apabila Pengeran Dipati memujuk Gusti Jameril untuk memilih antara dua cucunya bagi dijadikan isteri buat Gusti Jameril. Gusti Jameril meminta izin untuk beliau berjumpa dengan ayahnya sebelum beliau membuat keputusan.


BINAAN AYAT DALAM TUHFAT AL-NAFIS

    Ayat Majmuk dan Penggunaannya dalam Tuhfat Al-Nafis
Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih, dan percantuman ayat-ayat ini disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya ayat baharu. Ayat majmuk terdiri daripada tiga jenis iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pacangan dan ayat majmuk campuran.
 •        Ayat majmuk gabungan

Gabungan adalah salah satu cara untuk menghubungkan dua ayat tunggal. Ayat yang hendak digabungkan itu mestilah setara sifatnya, iaitu ayat- ayat itu sama taraf dan boleh berdiri sendiri. Ayat-ayat tunggal ini boleh digabungkan dengan menggunakan penghubung misalnya dan, tetapi dan atau.
Contoh ayat majmuk gabungan dalam Tuhfat al-Nafis :
Syhadan maka apabila ia mangkat menggantikankan kerajaannya puteranya, Raja Ibrahim bergelar Sultan Abdul Syahid Syah dan lagi ada seorang puteranya baginda itu bernama Raja Kassim ibunya anak Mani Perindan bernama Tun Ratna Wati.
(Tuhfat al-Nafis : 8)
Adalah perahunya bernama dendang , panjangnya tiga belas depa,bermerian dua sehaluan, sunting rentaknya sepuluh sebelah, dan tahan rurutnya dua.
                                                                                                (Tuhfat al-Nafis : 8)

Syahadan kata sahib al-hikayat adapan yang mula-mula menjadi raja di dalam Siak, iaitu Raja Kechik
                                                                                                (Tuhfat al-Nafis : 21)

Syahadan puteranya Sultan Ahmad (syah) itu murah perngainya, akan tetapi tiada suka akan orang tuha-tuha….
(Tuhfat al-Nafis : 11)
Maka maralah segala Bugis-Bugis itu sambil membedilkan pemura (senapangnya serta dengan kilung musungnya.
(Tuhfat al-Nafis : 217)
Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan di atas, kita dapat melihat ayat-ayat majmuk gabungan dalam Tuhfat al-Nafis. Ayat majmuk dapat dilihat dengan adanya penggunaan perkataan-perkataan seperti dan, lalu, tetapi dan sambil.

 •        Ayat majmuk pancangan

Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. Hal ini bermakna, dalam ayat majmuk pancangan ini terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tidak bebas atau ayat kecil. Ayat majmuk pancangan boleh dibahagikan kepada tiga iaitu pancangan relatif, komplemen dan keterangan.  
Ayat relatif ialah ayat yang ditandai dengan penggunaan perkataan yang. Perhatikan contoh yang berikut :
                        Saya membeli baju yang berwarna merah
Sebenarnya ayat di atas terbahagi kepada dua ayat iaitu :
(a)  Saya membeli baju
(b)   Baju itu berwarna merah.

Seterusnya, pembentukan ayat majmuk komplemen pula disertai penggunaan beberapa perkataan tertentu yang digunakan sebagai kata komplemen untuk menandakan hubungan ini. terdapat dua kata komplemen dalam bahasa Melayu iaitu bahawa dan untuk. Perhatikan contoh berikut:
Penduduk kampung itu menyedari bahawa nasib mereka terancam.
Ayat di atas terdiri daripada dua ayat iaitu
(a)  Penduduk kampung itu menyedari (sesuatu)
(b)   Nasib mereka terancam
Contoh penggunaan ayat majmuk pancangan relatif dalam Tuhfat al-Nafis
Syahadan apabila mangkatlah Sultan Ala al-Din Riayat Syah itu, menggantikan puteranya yang bergelar Sultan Muzzafar Syah.
(Tuhfat al-Nafis : 12)
Fasal pada menyatakan salasilah Opu Dahing Kemasi yang bergelar di dalam negeri Sambas bernama Pangeran Mangkubumi.(Tuhfat al-Nafis : 45)

Berdasarkan contoh di atas kita dapat melihat ayat majmuk pancangan relatif dengan adanya perkataan yang. Namun, kita tidak dapat melihat penggunaan ayat majmuk komplemen di dalam karya agung ini.
Ayat majmuk keterangan pula ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungs sebagai keterangan kepada predikat. Perhatikan contoh berikut :

Ali tidak begitu pandai semasa saya mengajarnya dahulu
Ayat majmuk di atas mempunyai dua ciri. Ciri yang pertama ialah adanya ayat induk dengan satu ayat kecil atau lebih yang tidak dapat berdiri sendiri. Ciri yang kedua ialah, adanya kata hubung yang menjalinkan ayat induk dan ayat kecil ini. Ayat kecil ini disebut sebagai ayat keterangan. Terdapat 9 jenis ayat majmuk keterangan.
 1. Keterangan musabab
Keterangan musabab ialah unsur yang menerangkan sebab berlakunya sesuatu kejadian atau perbuatan. Kata hubung keterangan musabab adalah seperti kerana, lantaran dan oleh sebab.

 1. Keterangan akibat
Keterangan akibat ialah unsur yang menerangkan kesan atau hasil sesuatu perbuatan. Kata hubung keterangan ialah hingga dan sehingga.

 1. Keterangan syarat
Keterangan syarat ialah unsur yang menerangkan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kata hubung syarat adalah seperti sekiranya, andai kata, jikalau, jika dan kalau.

 1. Keterangan waktu
Keterangan waktu ialah unsur yang menerangkan masa sesuatu perbuatan atau kejadian. Kata hubung keterangan waktu adalah seperti sejak, semenjak, setelah, sewaktu, sementara, tatkala dan ketika.

 1. Keterangan pertentangan
Keterangan pertentangan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian yang berlawanan. Kata hubung keterangan pertentangan adalah seperti walaupun, meskipun, kendatipun, walau bagaimanapun, namun, sekalipun dan sedangkan.

 1. Keterangan harapan
Keterangan harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian yang dihajati. Kata hubung keterangan harapan adalah seperti supaya, agar, semoga, moga- moga dan kalau-kalau.

 1. Keterangan cara
Keterangan cara ialah unsur yang menerangkan gaya atau kaedah sesuatu perbuatan atau kejadian berlaku. Kata hubung keterangan cara ialah dengan.
 1. Keterangan tujuan
Keterangan tujuan ialah unsur yang menerangkan maksud bagi sesuatu perbuatan atau kejadian. Kata hubung keterangan tujuan adalah seperti untuk, demi, dan bagi.

 1. Keterangan perbandingan
Keterangan perbandingan ialah unsur yang menerangkan sesuatu kejadian yang menjadi persamaan. Kata hubung keterangan perbandingan adalah seperti, macam, seolah olah, seakan akan. Ibarat, bagaikan dan bak.
Contoh penggunaan ayat majmuk keterangan dalam Tuhfat al-Nafis
 1. Keterangan musabab
Di dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta’ala yang terlebih tahu akan hakikat al-umur kulliha, kerana Balqis itu di negeri Saba pihak negeri tanah Yamani, anak raja jin jadi isteri Nabi Allah Sulaiman ‘alaihissalam.

(Tuhfat al-Nafis : 22)
Lalu diambil oleh gembala kerbau, sebab kerbaunya mati terkene kepada besi itu, tanggal segala bulunya daripada bisanya besi itu.
(Tuhfat al-Nafis : 51)
Maka matilah keduanya sebab kerana pekerjaan kebesaran dan pekerjaan dunia ini adanya.
(Tuhfat al-Nafis : 8)
 1. Keterangan akibat

Tiada lainlah isi perut suku-suku Melayu itu hingga dengki dan khianat akan kita semua anak Bugis dan tiada guna sumpah-sumpah setia dan lagi tiada berguna sumpah setia marhum yang dahulu-dahulu.
                                                                                                            (Tuhfat al-Nafis : 182)

 1. Keterangan syarat
Jikalau sudah patut pada abang semua (sebelah Bugis), raja Mahmud ini menjadi Raja Johor (dengan segala takluk daerahnya maka saya semua pun sertalah, (kerana semuanya pun anak cucu marhum juga, semuanya patut saya sembah).

(Tuhfat al-Nafis : 174)

Jikalau sudah Tuan (Raja Muda dan Tuan Raja) bendahara (temenggung), tiada dapat lagi membayarkannya, baiklah anak raja dua orang itu serahkan kepada kita….
(Tuhfat al-Nafis : 169)
Jika demikian tiadalah aku boleh tahan lagi, hendak kita tinggalkan balik ke Bugis, bagaimanalah jalan anak cucu marhum (Batangan) sudah menjadi anak buah kita, (dan anak buah kita, sudah menjadi bonda bagindanya.
(Tuhfat al-Nafis : 182)

 1. Keterangan waktu
Syahadan maka tatkala Arung boneh berangkat ke Boneh itu, ditinggalkannya Opu Tendriburang ( Dahing Rilaga) itu di Mengkasar menunggu isterinya, sementara belum dibawanya ke Boneh atau ke mana-mana atau suatu ketetapannya.

(Tuhfat al-Nafis : 51)
Syahadan setelah Tun Dalam mendengar titah baginda itu, maka ia pun berdian dirinya serta tunduk sejurus, baharulah ia berdatang sembah maka sembahnya, “yang patik ini mana-mana sahaja tintah perintah.
(Tuhfat al-Nafis : 146)
Maka pada ketika ia hendak membelah menyeberang daripada satu penjajab kepada satu penjajab itu, maka dibedil oleh satu kapal yang hitam dengan meriam.
(Tuhfat al-Nafis : 248)
 1. Keterangan harapan

Baiklah haraplah punggawa semua kepada Allah Taala
(Tuhfat al-Nafis : 186)
Tiadalah aku tahu melainkan yang mana-mana ada di dalam siarah-siarah yang kau dapat atau yang aku dengar daripada mulut-mulut orang aku suratkanlah serta harapkan ampun kasihan Allah wa Ta’ala akan daku barang yang tersalah bebalku dan khilafku.
(Tuhfat al-Nafis : 271)
Baiklah. Nanti pada hari Jumaat kita panggil makan-makan di kebun, supaya boleh selalu kita tangkap sama dia.
(Tuhfat al-Nafis : 147)
Jikalau sudah tuan Raja Muda dan Tuan Raja bendahara temenggung tiada dapat lagi membayarkannya, baiklah anak raja dua orang itu serahkan kepada kita, supaya kita bawa kepada gebernur Melaka, kerana gebernur sudah memberi perintah di atas kita jangan kita balik hampa saja, jadi kita malu.
(Tuhfat al-Nafis : 169)
 1. Keterangan cara

Maka apabila berapat maka lalulah beramuk-amukan dengan pedang dan lembing dan kelewang dan keris pendek.
(Tuhfat al-Nafis : 235)
Maka apabila bertemu kedua pihak lalulah berperang beramuk-amukan azmatlah bunyinya gegak gempita tiada kedengaran apa lagi serta dengan sorak tempiknya.
(Tuhfat al-Nafis : 236)
 1. Keterangan perbandingan
Maka lalulah berperang pula dengan penjajab itu bertembak-tembakan legum-legam seperti bunyi halilintar membelah bukit.
(Tuhfat al-Nafis : 249)
Setelah selesai maka berundurlah ke laut penjajab itu maka apabila hari siang berperanglah semula seperti adat sehari-hari maka tiada juga berketewasan antara kedua pihak itu.
(Tuhfat al-Nafis : 249)

Berdasarkan contoh-contoh di atas kita dapat melihat satu persatu penggunaan ayat majmuk pancangan keterangan dalam Tuhfat al-Nafis. Ada juga ayat majmuk pancangan keterangan yang tidak digunakan misalnya ayat majmuk pancangan keterangan pertentangan dan ayat majmuk pancangan tujuan. Ada juga penggunaan dua kata hubung secara serentak iaitu sebab kerana. Namun, sebab kerana tidak digunakan dalam bahasa Melayu moden. Antara ayat majmuk pancangan keterangan yang paling banyak digunakan dalam karya agung ini ialah ayat majmuk keterangan waktu. Penggunaannya dapat dilihat dengan adanya perkataan ketika, setelah, tatkala, dan banyak lagi.  Bagi ayat majmuk pancangan keterangan harapan, tidak ada perkataan seperti semoga, moga-moga dan sebagainya, namun, penggunaan kata harapkan menunjukkan penggunaan yang hampir sama dengan ayat majmuk pancangan keterangan harapan.
4.3       Ayat majmuk campuran
Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, yakni terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai bagai jenis ayat majmuk. Ayat sedemikian biasanya panjang. Perhatikan contoh di bawah :
Ahmad sedang membaca buku tetapi kawan kawannya yang sudah letih lesu telah lama tidur
Ayat ini terdiri daripada ayat majmuk gabungan yang disambungkan dengan kata hubung tetapi. Ayat pertama dalam ayat ini ialah Ahmad sedang membaca buku semantara ayat yang kedua ialah kawan kawannya yang sudah letih lesu telah lama tidur. Ayat yang kedua ini merupakan ayat majmuk juga kerana terdapat ayat relatif iaitu yang sudah letih lesu, dipancangkan ke dalamnya.
Mereka mendaftarkan kanak kanak yang lahir dalam tahun 2002, yang telah menerima suntikan tersebut
Berdasarkan ayat di atas, terdapat dua ayat relatif yang dipancangkan ke dalam ayat induk iaitu yang lahir dalam tahun 2002 dan yang telah menerima suntikan tersebut.
Murid-murid itu mengetahui bahawa peraturan itu penting dan mereka menyedari bahawa walaupun mereka tidak senang hati dengannya, peraturan itu mesti dipatuhi.
Ayat majmuk ini terdiri daripada dua ayat yang digabungkan dengan kata hubung dan, iaitu murid-murid itu mengetahui bahawa peraturan itu penting dan mereka menyedari bahawa walaupun mereka tidak senang hati dengannya, peraturan itu mesti dipatuhi. Kedua-dua ayat ini pula merupakan ayat majmuk juga dengan kehadiran kata hubung komplemen bahawa.
Berdasarkan contoh yang diberikan, ayat bahasa Melayu sebenarnya boleh terdiri daripada pelbagai bentuk. Di samping ayat tunggal, ayat dalam bahasa Melayu juga dibentuk melalui proses pemajmukan.
Contoh penggunaan ayat majmuk campuran dalam Tuhfat al-Nafis
            Contoh 1 :
Adapun anak yang tuanya dapat ia di dalam masa ia jadi bendahara, dijadikannya bendahara, dan anaknya yang tengah dijadikannya temenggung, dan anaknya yang bongsu dijadikannya Raja Indera Bongsu.
(Tuhfat al-Nafis : 48)
            Contoh 2 :
Syhadan kata sahibul al-hikayat pada Hijrat (tahun) sanat 1138, masa itulah turun Sultan Khalifahtullah Muhammad Syah ke negeri Kampar, lalu menyuratkan sumpah setia antara raja Pagar Ruyung dengan Johor dan anak Minangkabau yang di pesisir laut.
(Tuhfat al-Nafis : 88)
           

Contoh 3 :
Maka apabila sampai saat yang baik, belayarlah ia dari betawi dihantar oleh saudaranya yang bernama Dahing Lolo dengan sebuah pencalang serta dagangan dari Betawi yang halus-halusnya dan yang kasar-kasarnya.
(Tuhfat al-Nafis : 93)
Contoh 4 :
Maka jawab Pangeran Dapati, “Yang saya tiada apa mana-mana sahaja yang baik kepada Ratu Bagus, kerana adalah pekerjaan saya sekali-sekali bukan perbuatan saya, akan tetapi pekerjaan ini perbuatan anak saya Raden Jaga itu, dengan tiada usul periksanya serta mengikut hawa nafsu syaitan.
(Tuhfat al-Nafis : 100)
            Contoh 5
Syahadan ada kira-kira tujuh hari begitu Raja Kechik pun berhenti, tiada melanggar kerana lagi musyawarah dengan menterinya, kerana pada masa itu negeri Riau sudah kukuh serta dengan ramai orangnya dan dengan makmurnya.
(Tuhfat al-Nafis : 107)

Berdasarkan contoh-contoh di atas kita dapat melihat dengan jelas penggunaan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran ini kerap digunakan kerana ayat-ayat yang terdapat dalam Tuhfat al-Nafis ini agak panjang berbanding dengan bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang. Jadi, kata hubung digunakan untuk menghubungkan ayat- ayat yang panjang ini. Kebanyakan ayat dalam karya agung ini menggunakan ayat majmuk campuran.
            Kita lihat contoh 1, terdapat ayat majmuk gabungan iaitu perkataan dan. Ayat majmuk gabungan ini di campurkan dengan ayat majmuk pancangan relatif yang. Contoh 3, pula memperlihatkan campuran dua jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk gabungan yang digunakan dapat dilihat dengan penggunaan perkataan dan dan serta. Ayat ini juga mempunyai dua jenis ayat majmuk pancangan iaitu ayat majmuk pancangan relatif dengan penggunaan perkataan yang dan ayat majmuk pancangan keterangan cara dengan penggunaan perkataan dengan.
            Dapat saya simpulkan di sini, kebanyakan ayat yang terdapat dalam karya agung ini menggunakan pelbagai variasi ayat majmuk campuran.

 •  Ayat majmuk pasif

Ayat majmuk aktif yang mengandungi kata kerja transitif, boleh dijadikan ayat pasif. Perhatikan contoh yang berikut :
                                 i.            Ayat Majmuk gabungan
(a)  Aktif :  Saya minum teh dan Aminah makan nasi.
(b)   Pasif :  Teh saya minum dan nasi dimakan oleh aminah.

                               ii.            Ayat majmuk relatif
(a)  Aktif :  Mereka menonton wayang yang lucu itu.
(b)   Pasif :  Wayang yang lucu itu ditonton oleh mereka.

                             iii.            Ayat majmuk komplemen
(a)  Aktif :  Guru menerangkan bahawa ujian akan bermula pada bulan hadapan.
(b)    Pasif :  Bahawa ujian akan bermula pada bulan hadapan diterangkan oleh guru.
                             iv.            Ayat majmuk keterangan
(a)  Aktif :  Ali akan membeli buku itu kalau ayah membenarkannya.
(b)   Pasif :  Buku itu akan dibeli oleh Ali kalau ayah membenarkannya.Contoh penggunaan ayat majmuk pasif dalam Tuhfat al-Nafis
            Maka ia yang bermimpi berjumpa ke hadrat nabi kita Muhammad sallallahu ‘alaihi wassalam di dalam tidurnya yang diajar oleh Rasul Allah Sallallahu ‘alaihi wassalam dengan mengucap dua kalimah syahadat, iaitu ‘Ashhadu an la Ilaha illa’ Llahu, wa ashhandu anna Muhammadan Rasulu’ Llahi,
(Tuhfat al-Nafis : 7)
Selain daripada penggunaan ketuga-tiga jenis ayat majmuk di atas, terdapat juga penggunaan ayat majmuk pasif seperti contoh di atas.


No comments:

Post a Comment